Na www.najpravo.sk bol dňa 25.09.2015 publikovaný článok Študenti práva budú poskytovať bezplatné právne rady (link: http://www.najpravo.sk/clanky/studenti-prava-budu-poskytovat-bezplatne-pravne-rady.html), v ktorom sa uvádza, že študenti práva na Trnavskej univerzite by mali od akademického roka 2015/2016 v rámci predmetu Klinika ochrany ľudských práv pod odborným vedením učiteľov fakulty poskytovať bezplatné právne poradenstvo tým klientom, ktorí nedokážu vyriešiť svoje problémy štandardnou cestou.

S poskytovaním bezplatnej právnej pomoci súvisí viacero problémov, ktoré upravujú viaceré právne predpisy. Je potrebné si uvedomiť, že za súčasného právneho stavu právne poradenstvo môžu poskytovať predovšetkým advokáti podľa zákona č. 586/2003 Z.z. o advokácii. Podľa zákona č. 327/2005 Z.z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi poskytuje právne poradenstvo centrum právnej pomoci alebo určení mediátori a advokáti. Iné osoby (bez licencie na poskytovanie právnej pomoci) by nemali poskytovať právnu pomoc, lebo by sa mohlo za určitých okolností jednať o neoprávnené podnikanie podľa ust. § 251 Trestného zákona č. 300/2005 Z.z. (nebudem rozvíjať analýzu, čo je a čo nie je podnikanie, kto môže taký trestný čin spáchať a kedy by sa jednalo o prečin). Ani živnostenský zákonník č. 455/1991 Zb. neumožňuje prevádzkovať živnosť – právne poradenstvo.

S poskytovaním právneho poradenstva súvisí aj možnosť vzniku škody na ťarchu klienta. Advokáti zo zákona sú povinne poistení pre prípad vzniku škody v súvislosti s výkonom advokácie. Teda, advokátov klient nemusí mať obavu v prípade vzniku škody a odškodnenia. V uvedenom článku nie je uvedené, ako by sa prípadné škody spôsobené študentmi riešili.

Z vlastnej advokátskej praxe viem, že v súvislosti s poskytovaním právnej pomoci majú klienti záujem aj na spisovaní rôznych právnych podaní a zmlúv a na zastupovaní v rôznych konaniach. V článku nie je uvedené, či by aj také spisovanie bolo súčasťou bezplatného poradenstva. Dôvodne však predpokladám, že klienti za študentmi budú prinášať rôzne listiny (aj súdne výzvy a žalobné návrhy) a hoci by im študenti priamo nespisovali právne podania, mohli by im diktovať také podania.

V uvedenom článku niet zmienky o tom, kto a za akých podmienok bude skúmať a rozhodovať, či záujemcovia o bezplatné rady si nedokážu vyriešiť svoje problémy štandardnou cestou (tomu celkom dobre nerozumiem – záujemca bez akýchkoľvek obmedzení predsa môže navštíviť centrum právnej pomoci, kde mu pri vstupnej konzultácii dajú odborné usmernenie k riešeniu právneho problému). Tak isto nie je v článku žiadna zmienka o tom, ako sa budú chrániť osobné údaje klientov a všetkých dotknutých osôb, prípadne aký bude postup pri kontakte študentov s utajovanými a chránenými údajmi. Tiež v článku niet zmienky o tom, v akých právnych odvetviach sa budú bezplatné právne rady poskytovať. Bezdomovcom by zrejme vznikol nárok na bezplatnú právnu pomoc ako osobe v materiálnej núdzi, no zrejme títo nebudú cieľovou skupinou študentov. Čo v prípade, že v tej istej veci budú študenti poskytovať právne rady osobám, ktoré majú na výsledku veci protichodný záujem. Vyvstávajú aj otázky, ako sa budú riešiť otázky úniku informácií protistrane a podávanie sťažností. Zdá sa mi, že možno dobrá myšlienka by mohla priniesť do reality viac problémov, ako úžitku.

Uznávam, že každý študent si musí odskúšať svoje schopnosti. Napríklad aj chirurgovia raz musia začať operovať, aby to však neskončilo pitvaním, musí sa tak stať pod odborným dohľadom autority a pri plnej právnej zodpovednosti za spôsobené škody začínajúcim lekárom. To, že Trnavská univerzita má schopné autority v oblasti práva, nespochybňujem. V článku však nie je uvedené z legislatívneho pohľadu, ako uvedenú činnosť chce daná univerzita reálne vykonávať. Zákon o vysokých školách podľa mňa neumožňuje vyvíjať vysokej škole vyššie popísané aktivity.

Myšlienka právnej pomoci ľuďom v materiálnej núdzi má svoje rácio, no tieto právne vzťahy sú dnes už upravené osobitným zákonom. Trnavská univerzita sa snaží prezentovať zrejme za účelom pritiahnutia záujemcov o štúdium práva, no podľa mňa zvolila nedomyslené riešenie.

Určite študenti práva budú súkromne v okruhu svojej rodiny a známych poskytovať bezplatné právne rady. Týmto článkom som nemal na mysli túto situáciu.