Základná úroková sadzba ECB (od 01.01.2009): http://bit.ly/qDiBE1

Obchodný register: http://www.orsr.sk/search_ico.asp

Živnostenský register: http://www.zrsr.sk/zr_om.aspx

Zbierka zákonov: http://www.zbierka.sk/zz/predpisy/default.aspx?Rocnik=2011

Katastrálny portál: https://www.katasterportal.sk/kapor/

konkurzy v Obchodnom vestníku: http://www.zbierka.sk/default.aspx?sid=search-ov

zoznam prejednávaných vecí na súdoch: http://www.justice.gov.sk/sudy/zpt.aspx

exekútori: http://www.exekutor.sk/

Ministerstvo spravodlivosti SR: http://www.justice.gov.sk/

Slovenská advokátska komora: http://www.sak.sk/

Daňové riaditeľstvo Banská Bystrica: www.drsr.sk

Protimonopolný úrad SR: http://www.antimon.gov.sk/?lang=1051

Ústredný portál verejnej správy SR: http://portal.gov.sk/Portal/sk/Default.aspx

Obchodný vestník: http://portal.gov.sk/Portal/sk/Default.aspx

Notársky centrálny register: http://www.notar.sk/

rozhodnutia Najvyššieho súdu SR: http://nssr.blox.sk/blox/cms/portal/sk/rozhodnutia

Register úpadcov, konkurzov a likvidácií na intenete: http://www.upadca.sk/index.php?

zoznamy dlžníkov na internete: http://dlznik.zoznam.sk/

Sociálna poisťovňa: http://www.socpoist.sk/

úrokové sadzby Európskej centrálnej banky: http://www.nbs.sk/sk/statisticke-udaje/udajove-kategorie-sdds/urokove-sadzby/urokove-sadzby-ecb

vyhľadávanie judikátov: http://www.judikaty.info/

Centrálny register zmlúv: http://www.zmluvy.gov.sk/

Overenie pravosti podpisu:

http://www.notar.sk/DotNetNuke/Registre/Vyh%C4%BEad%C3%A1vanievNCRop/tabid/341/Default.aspx

portál jaspi Ministerstva spravodlivosti SR: http://jaspi.justice.gov.sk/jaspiw1/htm_zak/jaspiw_maxi_zak_fr0.htm

slovenské vestníky: http://www.zbierka.sk/section/32/default.aspx

vyhľadávanie návrhov zákonov na web stránke Národnej rady SR: http://www.nrsr.sk/default.aspx?sid=zakony/sslp

právne predpisy Európskej únie: http://eur-lex.europa.eu/RECH_menu.do?ihmlang=sk

právny systém Sagit: http://www.sagit.cz/pages/lexikonhesla.asp?cd=75&typ=r

Otvorené súdy: http://otvorenesudy.sk/

Michael Sandel: http://www.sandel.cz/