Máte otázku na mňa?

Pre Vašu rýchlu orientáciu Vám ponúkam pre jednotlivé právne oblasti orientačný okruh dokladov a dôkazov, ktoré budú potrebné pre riešenie problematiky.

Kontaktujte ma

Rodinné právo

 • Aký je postup pri rozvode manželstva?

  Odpoveď: Ak manželstvo neplní svoj spoločenský účel uvedený v zákone o rodine, súd manželstvo rozvedie. Preskúmam, či existuje taký právny dôvod. Spíšem žalobný návrh a budem Vás v súdnom konaní právne zastupovať. V súvislosti s rozvodom sa rieši aj otázka zverenia maloletých detí do osobnej starostlivosti na čas po rozvode, otázka stretávania sa druhého rodiča s maloletými deťmi, platenie výživného a ďalšie súvisiace otázky. Pre posúdenie, či manželstvo plní svoj spoločenský účel bude potrebné mi predložiť dôkaz (napr. v prípade nevery svedecká výpoveď, fotografia a pod.). Ohľadne výšky výživného bude potrebné mi predložiť listiny vzťahujúce sa k potrebám maloletých detí, príjmy a výdavky obidvoch rodičov (napr. pracovné zmluvy rodičov, mzdový list za posledných 6 mesiacov, nájomná zmluva na byt, doklady o nákupe potravín, liekov, oblečenia a pod.).
 • Ako sa vyporiadava bezpodielové spoluvlastníctvo manželov?

  Odpoveď: Po rozvode manželstva do 3 rokov je možné na základe dohody bývalých manželov alebo na základe rozhodnutia súdu vyporiadať majetok, ktorý bývalí manželia nadobudli počas trvania manželstva, s výnimkou vecí získaných niektorým z manželov dedičstvom alebo darovaním.

Trestné právo

 • Aký je postup po vznesení obvinení políciou?

  Odpoveď: Ak Vám polícia doručí uznesenie o vznesení obvinenia pre konkrétny trestný čin a Vy považujete vznesenie obvinenia za nedôvodné, je potrebné v lehote do 3 dní od prevzatia takého uznesenia podať sťažnosť. V sťažnosti sa popíšu Vaše argumenty, prípadne sa k sťažnosti môžu priložiť aj listinné dôkazy alebo navrhnúť vyšetrovateľovi polície, aké konkrétne dôkazy má vyšetrovateľ polície vykonať (napr. svedecké výpovede, konfrontácie, rekognície, znalecké dokazovanie a pod.). Už od vznesenia obvinenia Vás môžem v trestnom konaní zastupovať na základe udeleného splnomocnenia.
 • Ako prebieha konanie na súde?

  Odpoveď: Ak vyšetrovateľ polície považuje dokazovanie v prípravnom konaní za ukončené a výsledky dokazovania podla neho postačujú na podanie obžaloby, postúpi vec prokurátorovi . Prokurátor spíše obžalobu v ktorej navrhne vykonať dokazovanie pred súdom. Obžaloba sa doručí súdu. Súd doručí obžalobu obžalovanému s tým, aby sa k nej vyjadril a navrhol na svoju obhajobu dôkazy. Hlavné pojednávanie začína prečítaním obžaloby a pokračuje dokazovaním pred súdom. Toto štádium trestného konania je kritické, lebo výsledky dokazovania môžu priniesť ako dôsledok buď oslobodenie spod obžaloby, alebo uznanie obžalovaného vinným z konkrétneho trestného činu a uložením trestu. V trestnom konaní odporúčam právne zastupovanie obhajcom.

Obchodné právo

 • Aký je postup pri spísaní obchodnej kúpnej zmluvy?

  Odpoveď: Pre spísanie uvedeného zmluvného typu je potrebná osobná konzultácia, aby sme mohli vyšpecifikovať predmet kúpy, kúpnu cenu, lehotu splatnosti kúpnej ceny, dodacie podmienky a pod.
 • Aký je postup pri vadách diela?

  Odpoveď: Ak zhotoviteľ zhotovil dielo (napr. stavba, rekonštrukcia technologického zariadenia a pod.), dielo by malo mať tie vlastnosti, ktoré si zmluvné strany vymedzili v zmluve o dielo. Zhotovené dielo by mal objednávateľ protokolárne prevziať. Až týmto prevzatím diela (ak v zmluve nebolo dohodnuté inak) vzniká zhotoviteľovi nárok na dojednanú odmenu. Ak zhotovené dielo má vady, je potrebné, aby objednávateľ namietal, že dielo, resp. jeho vlastnosti nezodpovedajú dohodnutým podmienkam. Dokazovanie vád diela je možné aj za pomoci znalcov. V prípade rozporov je potrebné uplatňovanie nárokov v súdnom konaní. Najvhodnejší je taký postup, že Vám spíšem zmluvu  o dielo, že budem participovať na preberaní diela vrátane spísania preberacieho protokolu, že budem participovať na domáhaní sa Vašich nárokov z vád diela vrátane právneho zastupovania v súdnom konaní.

Pozemkové právo

 • Aký je postup pri darovaní domu?

  Odpoveď: Pri spisovaní darovacej zmluvy na nehnuteľnosť musím čo najpodrobnejšie poznať technický stav domu, aby sme sa vyhli tomu, že by obdarovaný odmietal dar prijať. Súčasťou darovacej zmluvy môže byť aj zaopatrovacia doložka spočívajúca v napr. v doživotnom práve darcu bývať v darovanom dome. Darca sa môže domáhať voči obdarovanému vrátenia daru, ak by sa obdarovaný k darcovi, alebo k členom jeho rodiny správal tak, že by hrubo porušoval dobré mravy.
 • Aký je postup pri rozdelení parcely?

  Odpoveď: Na základe osobnej konzultácie a prípadnej ohliadky pozemku je potrebné rozdelenie pozemku na jednotlivé novovytvorené parcely zamerať geometrickým plánom. Môžem Vám odporučiť renomovaných geodetov. Po vyhotovení geometrického plánu a prípadnej zmluvy s dotknutými osobami zabezpečím zmeny zápisov v katastri nehnuteľností.

Pracovné právo

 • Ako sa môže zamestnanec brániť voči zamestnávateľovi?

  Odpoveď: Na základe osobnej konzultácie po predložení a preskúmaní vašej pracovnej zmluvy a ďalších pracovno-právnych dokumentov a preverenia Vami tvrdených skutočností Vám oznámim, či postup zamestnávateľa voči Vám zodpovedá Zákonníku práce a ostatných pracovno-právnych predpisov, resp. či postup zamestnávateľa je diskriminačný a v akom smere.
 • Aký je postup pri výpovedi z pracovného pomeru?

  Odpoveď: Ak Vám zamestnávateľ doručí výpoveď z pracovného pomeru, na základe osobnej konzultácie po preskúmaní Vami predložených listín sa Vám vyjadrím, či postup zamestnávateľa voči Vám je v súlade alebo v rozpore s právnymi predpismi. Tiež Vás na základe konkrétnych okolnosti budem informovať, aké máte nároky z neplatne ukončeného pracovného pomeru. Na základe udeleného splnomocnenia Vás budem právne zastupovať pred súdom.

Občianske právo

 • Aké nároky má spotrebiteľ?

  Odpoveď: V súčasnej dobe je veľký počet prípadov, v ktorých neseriózni podnikatelia predávajú občanom tovar s vadami a za podmienok, ktoré sú na ťarchu spotrebiteľov. Som v kontakte so spotrebiteľským združením. Na základe Vami predložených dôkazov posúdim možnosti Vašej obrany a budem Vás zastupovať v súdnom konaní.
 • Aký je postup pri domáhaní sa nárokov z nekvalitne poskytnutej služby cestovou kanceláriou?

  Odpoveď: Ak počas Vašej dovolenky zistíte, že cestovná kancelária alebo za ňu konajúci delegáti konajú v rozpore s zmluvne dohodnutými podmienkami, je potrebné okamžite si zabezpečiť dôkaz (napr. foto dokumentácia,  písomné vyjadrenia spolubývajúcich alebo susedov a pod.) a okamžite ešte na dovolenke žiadať o odstránenie vady a spísanie reklamácie. Tieto dôkazy Vám potom pomôžu v prípadnom súdnom konaní, v ktorom Vás môžem zastúpiť.

Obchodný register

 • Aký je postup pri založení s.r.o.?

  Odpoveď: Na základe osobnej konzultácie a Vašich požiadaviek Vám spíšem všetky potrebné dokumenty, zabezpečím potrebnú spoluprácu so živnostenským úradom, bankou a daňovým úradom a budem Vás zastupovať pred registrovým súdom. Výsledkom mojej služby bude odovzdanie výpisu z obchodného registra pre Vašu s.r.o.

Spisovanie zmlúv

 • Aký je vhodný postup?

  Odpoveď: Na základe osobnej konzultácie a Vašich požiadaviek Vás požiadam pre potreby spísania konkrétneho zmluvného typu o relevantné dokumenty a o formuláciu zmluvných podmienok. Ponúkam možnosť zmierovacieho konania, riešenia problémov pred protistranou a zabezpečovanie dôkazov.

Pýtajte sa

  Vaše meno (povinné)

  Váš e-mail (povinné)

  Vaša otázka + telefónny kontakt