V zmysle zákona o advokácii č. 586/2003 Z.z. advokát poskytuje právne služby za odmenu a má právo požadovať za ne primeraný preddavok. Advokát popri nároku na odmenu má nárok aj na náhradu hotových výdavkov a na náhradu za stratu času.

Pri určení odmeny advokáta prihliada moja advokátska kancelária na individuálne finančné možnosti a schopnosti klienta, obtiažnosť a hodnotu poskytnutej právnej služby.

Odmenu advokáta za poskytnuté právne služby upravuje Vyhláška MS SR č. 655/2004 Z.z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb.

Podľa § 1 ods. 2 vyhlášky sa odmena advokáta určuje na základe dohody medzi advokátom a klientom. Pri uzatváraní zmluvy o poskytnutí právnych služieb môže advokát dohodnúť s klientom spôsob a výšku odmeny, pričom výška odmeny nesmie byť v rozpore s dobrými mravmi.

1. hodinová odmena

– určuje sa podľa počtu hodín účelne vynaložených na poskytnutie právnej služby,

2. paušálna odmena

– stanovuje sa ako pevná suma za poskytnutie služieb za určité časové obdobie alebo za úplné vybavenie veci,

3. podielová odmena

– ak je výsledok konania podľa okolností prípadu veľmi neistý je možné dojednať s klientom odmenu ako podiel na hodnote veci v prípade úspechu v spore, maximálna výška dohodnutej podielovej odmeny nesmie presiahnuť 20% z hodnoty veci,

4. tarifná odmena

– v prípade, že sa klient s advokátom nedohodnú inak, postupuje sa priamo podľa počtu úkonov a hodnoty veci v danom konaní pričom výpočtovou jednotkou pre určenie odmeny advokáta je tzv. základná sadzba tarifnej odmeny,

5. kombinovaná odmena

– je forma odmeny, ktorá pozostáva z kombinácie viacerých foriem odmeňovania, napr. paušálna a podielová.